ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 

 

កិច្ចសហការជាមួយស្ថាប័ននានា


កិច្ចសហការទី១


មជ្ឈមណ្ឌលបានសហការជាមួយលោកសាស្រា្តចារ្យមកពីមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនាដសាស្រ្ត ជំនាញរបាំបុរាណខ្មែរស្រាវជ្រាវចងក្រងឡើងវិញនូវ​​លំហាត់
់បាតរបាំក្បាច់បុរាណខ្មែរ​ ​ភាគ I នឹងបន្តការស្រាវជ្រាវភាគ  II នាឆ្នាំ២០១៥ -២០១៦ ។

កិច្ចសហការទី២

មជ្ឈមណ្ឌលសហការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមហាវិទ្យាល័យទាំង៥ និងសាស្រ្តាចារ្យជំនាញ ក្នុងគម្រោងផ្សព្វផ្សាយ ទស្សានាវដ្តី នៃសាកលវិទ្យាល័យ
ភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ អំពីប្រវត្តិ ​កម្មវិធីសិក្សា និងសកម្មភាពជំនាញ ។ល។

កិច្ចសហការទី៣

ជាគម្រោងសិក្សាស្រាវជ្រាវបទភ្លេងនិងចម្រៀងអារក្សនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ តាកែវ និងខេត្តកែប ដែលសហការជាមួយនឹងប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តទាំង៣។

កិច្ចសហការទី៤

ជាកិច្ចសហការជាមួយនឹងសាស្រ្តាចារ្យមហាវិទ្យាល័យតូរ្យតន្រ្តី លើគម្រោងស្រាវជ្រាវចងក្រងឧបករណ៍ពិណខ្មែរ ។