ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 

 

កម្មវិធីសិក្សារបស់មហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្ម និងនគរោបនីយវិទ្យា

កម្មវិធីសិក្សាសរុបរបស់មហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មនិង​នគរោបនីយវិទ្យាមានចំនួន៥ឆ្នាំ ដោយរួមបញ្ចូលៈ

គោលការណ៍នៃការជ្រើសរើសនិស្សិតថ្មី

កម្មវិធីសិក្សាឆ្នាំទី២ មាន១១មុខវិជ្ជា៖

សិក្សារោងជាងស្ថាបត្យកម្ម    មុខវិជ្ជាស្នូល
គំនូរព្រាងស្ថាបត្យកម្ម មុខវិជ្ជាតម្រូវការ
ក្បាច់ខ្មែរ  មុខវិជ្ជាតម្រូវការ
គំនូរពណ៌  មុខវិជ្ជាតម្រូវការ
ស្តាទិចស្ថាបត្យកម្ម មុខវិជ្ជាតម្រូវការ
ប្រព័ន្ធពត៌មានភូមិសាស្រ្ត  មុខវិជ្ជាតម្រូវការ
ប្រវត្តិសិល្បៈខ្មែរ មុខវិជ្ជាតម្រូវការ
ប្រវត្តិស្ថាបត្យកម្មខ្មែរ  មុខវិជ្ជាតម្រូវការ
ធរណីមាត្រអត្ថាធិប្បាយ មុខវិជ្ជាតម្រូវការ
១០ គណិតវិទ្យា  មុខវិជ្ជាតម្រូវការ
១១ ទំរង់សំណង់ប្រពៃណីខ្មែរ មុខវិជ្ជាជ្រើសរើស
     
កម្មវិធីសិក្សាឆ្នាំទី៣ មាន៨មុខវិជ្ជា៖
សិក្សារោងជាងស្ថាបត្យកម្ម មុខវិជ្ជាស្នូល
រចនាដោយកំព្យូទ័រ មុខវិជ្ជាតម្រូវការ
សំណង់ចម្លាក់ស្ថាបត្យកម្ម មុខវិជ្ជាតម្រូវការ
សិល្បៈខ្មែរនិងសិល្បៈឆ្នៃប្រឌិត មុខវិជ្ជាតម្រូវការ
គ្រឿងបង្គុំបេតុង មុខវិជ្ជាតម្រូវការ
គ្រឿងបង្គុំដែក មុខវិជ្ជាតម្រូវការ
ស្ថាបត្យកម្មដោយនិរន្តរភាព មុខវិជ្ជាតម្រូវការ
ប្រវត្តិទូទៅនៃស្ថាបត្យកម្ម មុខវិជ្ជាតម្រូវការ
       
កម្មវិធីសិក្សាឆ្នាំទី៤ មាន៩មុខវិជ្ជា៖
សិក្សារោងជាងស្ថាបត្យកម្ម មុខវិជ្ជាស្នូល
ផែនការទីក្រុងនិងការកសាងបរិស្ថាន មុខវិជ្ជាស្នូល
គម្រោងផែនការទីក្រុង មុខវិជ្ជាស្នូល
បច្ចេកទេសសំណង់ មុខវិជ្ជាតម្រូវការ
ភាពធន់របស់សម្ភារៈ មុខវិជ្ជាតម្រូវការ
គ្រឿងបង្គុំស្ថាបត្យកម្ម មុខវិជ្ជាតម្រូវការ
អភិរក្សស្ថាបត្យកម្ម មុខវិជ្ជាតម្រូវការ
គ្រប់គ្រង មុខវិជ្ជាតម្រូវការ
ការសិក្សាបរិស្ថាននិងប្រព័ន្ធអគារ មុខវិជ្ជាតម្រូវការ
       
កម្មវិធីសិក្សាឆ្នាំទី៥ មាន៦មុខវិជ្ជា៖  
សិក្សារោងជាងស្ថាបត្យកម្ម មុខវិជ្ជាស្នូល
គម្រោងផែនការទីក្រុង            មុខវិជ្ជាស្នូល
សារណា មុខវិជ្ជាស្នូល
បទពិសោធន៍ការងារ មុខវិជ្ជាស្នូល
វិធីសាស្រ្តសរសេរនិក្ខេបបទ មុខវិជ្ជាស្នូល
       គំនិតពិចារណានិងការបង្កើតថ្មី មុខវិជ្ជាស្នូល

 

កម្មសិក្សា

បន្ថែមពីលើការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុងថ្នាក់ មហាវិទ្យាល័យតម្រូវឲ្យនិស្សិតចុះកម្មសិក្សានៅតាម បណ្តាប្រាសាទបុរាណក្នុងខេត្តសៀមរាបដោយក្នុង
បំណងឲ្យនិស្សិតមានចំណេះដឹងទៅលើសំណង់ប្រាសាទ សិល្បៈ រចនាបទ និងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលទាក់ទងទៅនឹងការកសាងប្រាសាទនោះឡើង។
ជាពិសេសសាស្ត្រាចារ្យបង្ហាត់បង្ហាញពីរបៀបគូរគំនូរព្រាងស្ថាបត្យកម្មតាមប្រាសាទបុរាណដែលមាននៅទីតាំងផ្ទាល់។ ក្រៅពីនេះមហាវិទ្យាល័យក៏មាន
ការ
ចុះកម្មសិក្សាវាស់វែងទៅលើផ្ទះខ្មែរបុរាណដោយយើងផ្តោតលើគ្រឿងបង្គុំសំណង់ បច្ចេកទេសក្នុងការសាងសង់សិក្សាអំពីលំអស្ថាបត្យកម្ម
ដែលគេបានបំពាក់នៅលើផ្ទះ ការប្រើប្រាស់ និងមុខងាររបស់លំហរនៅក្នុងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរក៏ដូចជាប្រវត្តិនៃការសាងសង់ផ្ទះខ្មែរជាដើម។

លក្ខ័ណនៃការបញ្ចប់ការសិក្សា