ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 

 

និស្សិតក្នុងឆ្នាំនីមួយៗ នៃមហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្ម និងនគរោបនីយវិទ្យា

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤-២០១៥ មានចំនួននិស្សិត ៧៦៨ នាក ក្នុងនោះនិស្សិតស្រី ចំនួន ១៤៣ នាក់ ។

 និស្សិតឆ្នាំទី ២ មានចំនួនសរុប ២៦៥ នាក់ ក្នុងនោះនិស្សិត ស្រី ៤៦ នាក់

 និស្សិតឆ្នាំទី ៣ មានចំនួនសរុប ១៩១នាក់ ក្នុងនោះនិស្សិត ស្រី ៤០ នាក់

និស្សិតអាហារូបករណ មានចំនួន ៥៧ នាក និស្សិត ស្រី ១៣ នាក់

 និស្សិតឆ្នាំទី ៤ មានចំនួនសរុប ១៧៥នាក់ ក្នុងនោះនិស្សិត ស្រី ៣៨ នាក់

 និស្សិតឆ្នាំទី ៥មានចំនួនសរុប ១៣៧នាក់ ក្នុងនោះនិស្សិត ស្រី ១៩ នាក់

ឱកាសទទួលបានការងារក្រោយពីនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល៥ឆ្នាំ និស្សិតទាំងនោះអាចៈ