ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 


 

ឯកទេសនៅមហាវិទ្យាល័យតូរ្យតន្ត្រី

តារាងឯកទេសនៅមហាវិទ្យាល័យតូរ្យតន្ត្រី
ឯកទេស* (Major Instruments or Study*)
អក្សរភ្លេង (Solfeggio)
វិភាគតន្ត្រី (Musical Analysis)
ជាតិពន្ទុតន្ត្រីវិទ្យា (Ethno-Musicology)
អាម៉ូនី (Harmony)
ប៉ូលីហ្វូនី (Polyphony)
ប្រវត្តិតន្ត្រីបស្ចឹមប្រទេស (History of Western Music)
កំណាព្យ សម្រាប់អ្នកចម្រៀង (Poem-Singer only)
ចរឹតឧបករណ៍តន្ត្រី (Instrumentation)
អានបញ្ជារ៉េខា (Score Reading)
ព្យាណូតម្រូវ/ព្យាណូអម (Class Piano/Collaborative Piano)
មុខវិជ្ជាជ្រើសរើស (Elective Course**)
ភាសាអង់គ្លេស (English Language)
ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រឆ្នាំទី៣
ប្រគំ (Orchestra)
ឯកទេស* (Major Instruments or Study*)
គ្រប់គ្រងសិល្បៈ (Arts Management)
សោភណ្ឌតន្ត្រី (Musical Aesthetic)
ប្រគំវង់តូច (Chamber Orchestra)
ប្រគំ (Orchestra)
វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ (Research Method)
ស្រាវជ្រាវឯកទេសតន្ត្រីវិទ្យា (Research Project)
ប្រគំប្រឡងបញ្ចប់ (Recital)
សារណាឯកទេសតន្ត្រីវិទ្យា (Thesis)