ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 
 
 

 

 

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នជាតិ និងអន្តរជាតិ

ដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានសហកាជាមួយដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាទទួលភារកិច្ចរៀបចំសម្រប សម្រួលនិស្សិតរៀនភាសាបារំាងជាមួយ សាស្រ្តាចារ្យ ដែលមកពីវិទ្យាស្ថានបារំាង AUF ផ្នែកបុរាណ វិទ្យា ដើម្បីជាទុនសម្រាប់ និស្សិតសិក្សាភាសាបារំាងនៅឆ្នាំទី២រហូតដល់ឆ្នាំបញ្ចប់ជាមួយវិទ្យាស្ថាន ជាតិនៃភាសា និងអារ្យធម៌បូព៌ាប្រទេស (អ៊ីណាល់កូ) និងផ្នែកស្ថាបត្យកម្ម និងសិល្បៈសូនរូបក៏ សាកលវិទ្យាល័យ Toulour នៅប្រទេសបារាំងដែរ មានបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាភាសាបារំាង ចាប់ តំាងពីឆ្នាំទី១ឡើងទៅឆ្នាំបញ្ចប់ ដើម្បីឲ្យនិស្សិតក្រេបយកចំណេះដឹងផ្នែកភាសានេះបានដល់ កំរិតដែលត្រូវ ទៅបន្តកាសិក្សានៅប្រទេសបារាំងបានលើជំនាញរបស់ខ្លួនដដែល។
ចំណែកផ្នែកសិល្បៈនាដសាស្រ្ត និងតូរ្យតន្រ្តី ដេប៉ាតឺម៉ង់ទទួលភារកិច្ចរៀបចំនិស្សិតរៀន ភាសាកូរ៉េជាមួយសាស្រ្តាចារ្យស្ម័គ្រចិត្ត មកពីអង្គការ KOICA នៃប្រទេសកូរ៉េដែលបានចុះកិច្ច សហប្រតិបត្តិការជាមួយ។