ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 
  • និស្សិត
 
 

 

 

កម្មវិធីសិក្សានៅថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន

មហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យា

ជំនាញបុរាណវិទ្យាទទួលសិស្សអាហារូបករណ៍ដែលចេញពីសាលាចំណេះទូទៅ  តាមរយៈ លទ្ធផលរបស់ក្រសួងអប់រំបញ្ជូនមកចំនួន៣០កន្លែង ហើយក៏មានទទួលនិស្សិតបង់ថ្លៃចូលសិក្សា តាមចំនួនដូចមានកំណត់ក្នុងផែនការ។
និស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានជំនាញបុរាណវិទ្យាតម្រូវឲ្យសិក្សា១១មុខវិជា្ជ ត្រូវនឹង ៣៤ ក្រេឌីត ដើម្បីមានមូលដ្ឋានរឹងមំាក្នុងការសិក្សានៅឆ្នាំទី២ ទី៣ រហូតដល់ឆ្នាំបញ្ចប់ និស្សិតនឹង ក្លាយខ្លួនជាបុរាណវិទូ, នរវិទូ និងប្រវត្តិវិទូ។

កម្មវិធីសិក្សាជំនាញបុរាណវិទ្យា

ល.រ

ឆមាស

មុខវិជ្ជា

កូដ

ក្រេឌីត

ម៉ោង

ប្រភេទមុខវិជ្ជា

ឆមាសទី១

សញ្ញាណដំបូងបុរាណវិទ្យា

ARCHA 111

៤៨

មុខវិជ្ជាស្នូល

ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ I

ARCHA 112

៤៨

មុខវិជ្ជាស្នូល

សិលាចារឹកខ្មែរ I

ARCHA 113

៤៨

មុខវិជ្ជាស្នូល

អារ្យធម៌ខ្មែរ I

ARCHA 114

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ

ARCHA 121

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

កុំព្យូទ័រ

ARCHA 131

៤៨

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

ភាសាបារាំង I

ARCHA 122A

៤៨

មុខវិជ្ជាជ្រើសរើស

សរុប

១៨

២៨៨

 

ឆមាសទី២

ប្រវត្តិសិល្បៈខ្មែរ I

ARCHA 115

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាស្នូល

សេចក្តីផ្តើមនរវិទ្យា

ARCHA 116

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១០

ប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍

ARCHA 117

៤៨

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១១

កាលនរវិទ្យា

ARCHA 118

៤៨

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១២

ភូមិវិទ្យា

ARCHA 119

៤៨

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១៣

គំនូរមើលឃើញ

ARCHA 132

៣២ មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១៤

ភាសាបារាំង II

ARCHA 131

៤៨

មុខវិជ្ជាជ្រើសរើស

សរុប

១៦

២៧២

 

សរុបប្រចំាឆ្នាំ

៣៤

៥៦០

 

សំគាល់៖  មុខវិជ្ជាទ្រឹស្តី៖ ១ក្រឌីត = ១៦ម៉ោង /មុខវិជ្ជាអនុវត្ត៖ ១ក្រឌីត = ៣២ម៉ោង អនុវត្តក្នុង១ឆមាស
សញ្ញាណដំបូងបុរាណវិទ្យា        មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិស
ប្រវត្តិសាស្រ្តអាស៊ីអាគ្នេយ៍       មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិស
កាលនរវិទ្យាខ្មែរ                  មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិស
សិលាចារឹកខ្មែរ                    មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិស

មហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្ម និងនគរោបនីយវិទ្យា

ជំនាញជំនាញស្ថាបត្យកម្ម និងនគរោបនីយវិទ្យាទទួលសិស្សអាហារូបករណ៍ដែលចេញ ពីសាលាចំណេះទូទៅ តាមរយៈលទ្ធផលរបស់ក្រសួងអប់រំបញ្ជូនមកចំនួន ៣០កន្លែង ហើយក៏មាន ទទួលនិស្សិតបង់ថ្លៃចូលសិក្សាតាមចំនួនដូចមានកំណត់ក្នុងផែនការ។

និស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានជំនាញស្ថាបត្យកម្ម តម្រូវឲ្យសិក្សា១៤មុខវិជា្ជ ត្រូវនឹង៣៤ ក្រេឌីត ដើម្បីមានមូលដ្ឋានរឹងមំាក្នុងការសិក្សានៅឆ្នាំទី២ ទី៣ រហូតដល់ឆ្នាំបញ្ចប់ និស្សិតនឹង ក្លាយខ្លួនជាស្ថាបត្យករដែលមានការឆ្នៃប្រឌិតប្រកបដោយទេពកោសល្យ។

កម្មវិធីសិក្សាជំនាញស្ថាបត្យកម្ម និងនគរោបនីយវិទ្យា

ល.រ

ឆមាស

មុខវិជ្ជា

កូដ

ក្រេឌីត

ម៉ោង

ប្រភេទមុខវិជ្ជា

ឆមាសទី១

រោងជាងស្ថាបត្យកម្ម I

ARCHI 131A

៣២

មុខវិជ្ជាស្នូល

គំនូរមើលឃើញ I

ARCHI 132A

៣២

មុខវិជ្ជាស្នូល

គណិតវិទ្យា

ARCHI 111

៤៨

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

ទម្រង់សំណង់ប្រពៃណី

ARCHI 112

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

ប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ

ARCHI 113

៤៨

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

ភូមិវិទ្យា

ARCHI 114

៤៨

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

បរិស្ថាន

ARCHI 115

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

ភាសាបារាំង /ភាសាអង់គ្លេស I

ARCHI 122A

៤៨

មុខវិជ្ជាជ្រើសរើស

សរុប

១៧

៣០៤

 

ឆមាសទី២

រោងជាងស្ថាបត្យកម្ម II

ARCHI 131B

៣២

មុខវិជ្ជាស្នូល

១០

គំនូរមើលឃើញ II

ARCHI 132B

៣២

មុខវិជ្ជាស្នូល

១១

ធរណីមាត្រអត្ថាធិប្បាយ

ARCHI 116

៤៨

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១២

អារ្យធម៌ខ្មែរ

ARCHI 117

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១៣

ប្រវត្តិសិល្បៈខ្មែរ

ARCHI 118

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១៤

សង្គមវិទ្យា

ARCHI 119

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១៥

វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ

ARCHI 121

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១៦

កុំព្យូទ័រ

ARCHI 133

៤៨

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១៧

ភាសាបារាំង /ភាសាអង់គ្លេស II

ARCHI 122B

៤៨

មុខវិជ្ជាជ្រើសរើស

សរុប

១៧

៣០៤

 

សរុបប្រចំាឆ្នាំ

៣៤

៦០៨

 

សំគាល់៖  មុខវិជ្ជាទ្រឹស្តី៖ ១ក្រឌីត = ១៦ម៉ោង /មុខវិជ្ជាអនុវត្ត៖ ១ក្រឌីត = ៣២ម៉ោង អនុវត្តក្នុង១ឆមាស
រោងជាងស្ថាបត្យកម្ម                             មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិស
គំនូរមើលឃើញ                                    មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិស
ទម្រង់សំណង់ប្រពៃណី                            មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិស

មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសូនរូប

ជំនាញសិល្បៈសូនរូបទទួលសិស្សអាហារូបករណ៍ដែលចេញពីសាលាចំណេះទូទៅ តាម រយៈលទ្ធផលរបស់ក្រសួងអប់រំបញ្ជូនមកចំនួន៤០ កន្លែងក្រៅពីនេះគឺទទួលពីសាលាមធ្យមវិចិត្រ សិល្បៈចំនួន៤០កន្លែង ដោយឆ្លងកាត់ការប្រឡងជ្រើសរើសទៅតាមជំនាញរៀងខ្លួន ដើម្បីបន្ត អាហារូបករណ៍សិស្សសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈឈានជើងមកកំរិតឧត្តម ថែមទាំងជាការតម្រង់ ទិសសិស្សសិក្សាឲ្យចំគោលដៅដែលខ្លួនចង់បាន ទៅថ្ងៃអានាគត ហើយក៏មានទទួលនិស្សិតទូទៅ ដែលជាប់បាក់ឌុបមក បង់ថ្លៃចូលសិក្សាដូចមានកំណត់ចំនួនក្នុងផែនការ។
និស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានជំនាញសិល្បៈសូនរូប តម្រូវឲ្យសិក្សា១៣មុខវិជា្ជត្រូវនឹង៣៤ ក្រេឌីត ដើម្បីមានមូលដ្ឋានរឹងមំាក្នុងការសិក្សានៅឆ្នាំទី២ ទី៣ រហូតដល់ឆ្នាំបញ្ចប់ និស្សិតនឹង ក្លាយ ខ្លួនជាវិចិត្រករ ទៅតាមជំនាញដូចជា តុបតែងលម្អ, គំនូរសារគមនាគមន៍, វិចិត្រកម្ម និងចម្លាក់ មានការ ឆ្នៃប្រឌិតប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសព្វ។

កម្មវិធីសិក្សាជំនាញសិល្បៈសូនរូប

ល.រ

ឆមាស

មុខវិជ្ជា

កូដ

ក្រេឌីត

ម៉ោង

ប្រភេទមុខវិជ្ជា

ឆមាសទី១

រោងជាងសិល្បៈសូនរូប I

FIART 131A

១.៥

៤៨

មុខវិជ្ជាស្នូល

គំនូរពណ៌ I

FIART 132A

១.៥

៤៨

មុខវិជ្ជាស្នូល

គំនូរមើលឃើញ I

FIART 133A

៣២

មុខវិជ្ជាស្នូល

គណិតវិទ្យា

FIART 111

៣.៥

៥៦

មុខវិជ្ជាស្នូល

កុំព្យូទ័រ

FIART 134

៤៨

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

ប្រវត្តិសិល្បៈខ្មែរ

FIART 112

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

បរិស្ថាន

FIART 114

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

ភាសាបារាំង /ភាសាអង់គ្លេស I

FIART 122A

៤៨

មុខវិជ្ជាជ្រើសរើស

សរុប

១៦.៥០

៣២៨

 

១០

ឆមាសទី២

រោងជាងវិចិត្រកម្ម II

FIART 131B

១.៥

៤៨

មុខវិជ្ជាស្នូល

១១

គំនូរពណ៌ II

FIART 132B

១.៥

៤៨

មុខវិជ្ជាស្នូល

១២

គំនូរមើលឃើញ II

FIART 133B

៣២

មុខវិជ្ជាស្នូល

១៣

ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ

FIART 115

៤៨

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១៤

អរិយធម៌ខ្មែរ

FIART 116

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១៥

សង្គមវិទ្យា

FIART 117

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១៦

ភូមិវិទ្យា

FIART 118

៤៨

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១៧

វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ

FIART 121

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១៨

ភាសាបារាំង /ភាសាអង់គ្លេស II

FIART 122B

៤៨

មុខវិជ្ជាជ្រើសរើស

សរុប

១៧.៥០

៣៤៤

 

សរុបប្រចំាឆ្នាំ

៣៤

៦៧២

 


សំគាល់៖  មុខវិជ្ជាទ្រឹស្តី៖ ១ក្រឌីត = ១៦ម៉ោង /មុខវិជ្ជាអនុវត្ត៖ ១ក្រឌីត = ៣២ម៉ោង អនុវត្តក្នុង១ឆមាស
គំនូរពណ៌                              មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិស
គំនូរមើលឃើញ                      មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិស
រោងជាងសិល្បៈសូនរូប             មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិស
(រោងជាងសិល្បៈសូនរូបនិស្សិតសិក្សាតាមជំនាញរៀងខ្លួនដូចជា៖ តុបតែងលម្អ,គំនូរសារគមនាគមន៍, វិចិត្រកម្ម និងចម្លាក់,)

មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនាដសាស្រ្ត

ជំនាញនាដសាស្រ្តទទួលសិស្សអាហារូបករណ៍ដែលចេញពីមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈ ត្រូវឆ្លងកាត់ ការប្រឡងធ្វើតេស្ត៍សមត្ថភាពជំនាញទៅតាមចំនួន ដូចមានកំណត់ក្នុងផែនការ។ គ្រោងនឹងទទួល សិស្សចំណេះទូទៅ និងសិស្សបង់ថ្លៃ លុះណាសិស្សទាំងនោះបានបញ្ចប់វិញ្ញាបនបត្រខាងសិល្បៈ ដូចជា៖របាំប្រពៃណី, របាំបុរាណ, យីកេ​, ល្ខោនបាសាក់, សៀក......... ពីអង្គការដៃគូ ឬអង្គការនានា ដែលតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹង ស្នាតកបត្រវិចិត្រសិល្បៈ។
និស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានជំនាញសិល្បៈនាដសាស្រ្ត តម្រូវឲ្យសិក្សា១១មុខវិជា្ជត្រូវនឹង ៣៤ក្រេឌីត ដើម្បីមានមូលដ្ឋានរឹងមំាក្នុងការសិក្សា នៅឆ្នាំទី២ ទី៣ រហូតដល់ឆ្នាំបញ្ចប់និស្សិតនឹង ក្លាយខ្លួនជាសិល្បៈនាដករ នាដការី មានការឆ្នៃប្រឌិតប្រកបដោយភាពរស់រវើក។

កម្មវិធីសិក្សាជំនាញសិល្បៈនាដសាស្ត្រ

ល.រ

ឆមាស

មុខវិជ្ជា

កូដ

ក្រេឌីត

ម៉ោង

ប្រភេទមុខវិជ្ជា

ឆមាសទី១

សេចក្តីផ្តើមដឹកនាំរឿង

CHORA 121

៤៨

មុខវិជ្ជាស្នូល

របាំបាឡេ

CHORA 131

១.៥

៤៨

មុខវិជ្ជាស្នូល

ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ

CHORA 111

៤៨

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

អារ្យធម៌ខ្មែរ

CHORA 112

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

ភូមិវិទ្យា

CHORA 113

៤៨

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

កុំព្យូទ័រ

CHORA 114

៤៨

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

ភាសាកូរ៉េ I

CHORA 124A

៤៨

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

សរុប

១៨

៣១២

 

ឆមាសទី២

សេចក្តីផ្តើមនិពន្ធរឿង

CHORA 122

៤៨

មុខវិជ្ជាស្នូល

សិល្បៈទស្សនីយភាពខ្មែរ

CHORA 114

៤៨

មុខវិជ្ជាស្នូល

១០

របាំឥណ្ឌា

CHORA 132

៣២

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១១

ប្រវត្តិសិល្បៈខ្មែរ

CHORA 115

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១២

សង្គមវិទ្យា

CHORA 116

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១៣

បរិស្ថាន CHORA 117

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១៤ វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ CHORA 123

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១៥

ភាសាកូរ៉េ II

CHORA 124B

៤៨

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

សរុប

១៦

២៧២

 

សរុបប្រចំាឆ្នាំ

៣៤

៥៨៤

 

សំគាល់៖  មុខវិជ្ជាទ្រឹស្តី៖ ១ក្រឌីត = ១៦ម៉ោង /មុខវិជ្ជាអនុវត្ត៖ ១ក្រឌីត = ៣២ម៉ោង អនុវត្តក្នុង១ឆមាស
សេចក្តីផ្តើមដឹកនាំរឿង              មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិស
សេចក្តីផ្តើមនិពន្ធរឿង               មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិស
សិល្បៈទស្សនីយភាពខ្មែរ              មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិស

មហាវិទ្យាល័យតូរ្យតន្រ្តី

ជំនាញតូរ្យតន្រ្តីទទួលសិស្សអាហារូបករណ៍ដែលចេញពីមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈ ត្រូវឆ្លងកាត់ការ ប្រឡងធ្វើតេស្ត៍សមត្ថភាពជំនាញទៅតាមចំនួនដូចមាន​ កំណត់ក្នុងផែនការ ដើម្បីតម្រង់ទិសឲ្យបាន ច្បាស់ចំពោះអាជីពរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃអានាគត ហើយក៏មានទទួលនិស្សិតបង់ថ្លៃចូលសិក្សាដែរ។
និស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានជំនាញតូរ្យតន្រ្តី តម្រូវឲ្យសិក្សា១១មុខវិជា្ជ ត្រូវនឹង៣៤ក្រេឌីត ដើម្បីមានមូលដ្ឋានរឹងមំាក្នុងការសិក្សានៅឆ្នាំទី២ ទី៣ រហូតដល់ឆ្នាំបញ្ចប់ និស្សិតនឹងក្លាយខ្លួនជា តន្រ្តីករអាជីពតាមជំនាញរបស់ខ្លួនដូចជា៖ចំរៀងជាពួក, ចំរៀងបុរាណ, ព្យាណូ, វីយូឡុង, វីយូឡា, ហ្វ្លូត, កុងទ្របាស, ក្លារីណែត, ហ្គីតា, អាយ៉ៃ, ស្គរ, ទ្រសោ, គង, ស្រឡៃ, តាខេ,រនាដ, ឃឹម, ខ្សែដៀវ, តន្រ្តីវិទ្យានឹងថែមទាំងដឹកនាំក្រុមបាន និងបញ្ជាវង់ភ្លេងនឹងអាចឈានដល់ការប្រកួតប្រជែញ លើឆាកជាតិ និងអន្តរជាតិ។

កម្មវិធីសិក្សាជំនាញតូរ្យតន្ត្រី

ល.រ

ឆមាស

មុខវិជ្ជា

កូដ

ក្រេឌីត

ម៉ោង

ប្រភេទមុខវិជ្ជា

ឆមាសទី១

អក្សរភ្លេង

MUSIC 111

២.៥

៤០

មុខវិជ្ជាស្នូល

ឯកទេសតន្ត្រី I

MUSIC 131A

១.៥

៤៨

មុខវិជ្ជាស្នូល

ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ

MUSIC 112

៤៨

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

អារ្យធម៌ខ្មែរ

MUSIC 113

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

ភូមិវិទ្យា

MUSIC 114

៤៨

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

កុំព្យូទ័រ MUSIC 132 ៤៨ មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

ភាសាកូរ៉េ I

MUSIC 121A

៤៨

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

សរុប

១៧.៥០

៣០៤

 

ឆមាសទី២

ឯកទេសតន្ត្រី II

MUSIC 131B

១.៥

៤៨

មុខវិជ្ជាស្នូល

ប្រវត្តិតន្រ្តីបុរាណ

MUSIC 115

៤៨

មុខវិជ្ជាស្នូល

ទ្រីស្តីតន្ត្រី

MUSIC 116

៤៨

មុខវិជ្ជាស្នូល

១០

ប្រវត្តិសិល្បៈខ្មែរ

MUSIC 117

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១១

សង្គមវិទ្យា

MUSIC 118

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១២

បរិស្ថាន

MUSIC 119

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១៣ វិធីសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ MUSIC 122 ១.៥ ២៤ មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

១៤

ភាសាកូរ៉េ II

MUSIC 121B

១.៥

២៤

មុខវិជ្ជាតម្រូវការ

សរុប

១៦.៥០

២៨៨

 

សរុបប្រចំាឆ្នាំ

៣៤

៥៩២

 

សំគាល់៖  មុខវិជ្ជាទ្រឹស្តី៖ ១ក្រឌីត = ១៦ម៉ោង /មុខវិជ្ជាអនុវត្ត៖ ១ក្រឌីត = ៣២ម៉ោង អនុវត្តក្នុង១ឆមាស
អក្សរភ្លេង                             មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិស
ទ្រឹស្តីតន្រ្តី                               មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិស
ប្រវត្តិតន្រ្តីបុរាណ                      មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិស
ឯកទេសតូរ្យតន្រ្តី                      មុខវិជ្ជាតម្រង់ទិស
ឯកទេសនេះនិស្សិតរៀនតាមជំនាញរៀងៗខ្លួនដូចជា៖ ខ្លុយ, ចាប៉ី, អាយ៉ៃ, ស្រឡៃ ,តាខេ, គង, ស្គ, ទ្រសោរ, ឃឹម, រនាដឯក.......
ចម្រៀងជាពួក, ចម្រៀងបុរាណ, វីយូឡុង, វីយូឡា, ក្លារីណែត, សាក់សូរ, ស្គ, ហ្វ្លុត, សែឡូ, ព្យាណូ, ត្រុមប៉ែត, ត្រុមបន...............

ក្រៅពីកម្មវិធីសិក្សាដំណើរការប្រចាំឆ្នាំ ដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានមានការគិតគូរយ៉ាងពិសេស មួយទៀតគឺ “បាឋកថា”ដោយធ្វើការអញ្ជើញអ្នក
ស្រាវជ្រាវពីស្ថាប័នផ្សេងៗអតីតនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ ឬក៏អ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យផ្សេងទៀត មកធ្វើបទបង្ហាញអំពីទិន្នន័យ នៃការស្រាវជ្រាវថ្មី ដោយ
សង្ខេបខ្លឹមសារសំខាន់ៗ អាចឲ្យនិស្សិតងាយយល់ និងឆាប់ទទួលបាននូវ ចំណេះដឹងទូទៅ និងជំនាញរបស់ខ្លួន។ ក្រៅពីនេះក៏មានអញ្ជើញសាស្ត្រាចារ្យ ឬវាគ្មិនដែលមានចំណេះដឹងខាងសង្គមដូចជា ជំងឺអេដស៍,គ្រឿងញៀននិងច្បាប់ ចរាចរណ៍ មកធ្វើបទបង្ហាញដែល ជាទិសដៅ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវិស័យ អប់រំនេះដែរ។