ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 
 
 

 

 

លទ្ធផលសម្រេចនៃការបណ្តុះបណ្តាល

លទ្ធផលការបណ្តុះបណ្តាលនៃឆ្នាំសិក្សាទី១ និងទី២នៅក្នុងផែនការ៥ឆ្នាំ (២០១៨-២០២៤)

ជំនាញ

២០១៧ - ២០១៨

២០១៨-២០១៩

ផ្សេងៗ

សរ

ស្រី៍

សរ

ស្រី

បុរាណវិទ្យា

២៣ នាក់

១៤ នាក់

២៣ នាក់

១៤ នាក់

 

ស្ថាបត្យកម្ម

៤០៨ នាក់

១៤៨នាក់

៤២៩ នាក់

១៤១ នាក់

 

សិល្បៈសូនរូប

១៧២ នាក់

១០៧នាក់

១៨២ នាក់

១១៤ នាក់

 

តូរ្យតន្ត្រី

២៧ នាក់

នាក់

៣១ នាក់

០៩ នាក់

 

សិល្បៈនាដសាស្រ្ត

៣៥នាក់

១៦ នាក់

២០នាក់

១២ នាក់

 
សរុប ៦៦៥ ២៩៤ ៦៨៥ ២៩០