ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 
  • ការបែងចែកឯកទេស
 
 

 

 

អំពីនិស្សិតដេប៉ាតឺម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានឆ្នាំសិក្សា២០១៨ - ២០១៩

ជំនាញ

អាហារូបករណ៍

បង់ថ្លៃ

សរុប

សរ

ស្រី

សរ

ស្រី

សរ

ស្រី

បុរាណវិទ្យា

១៨

១១

២៤

១៣

ស្ថាបត្យកម្ម

៣១

១៥

៣៩៨

១២៩

៤២៩

១៤៤

សិល្បៈសូនរូប

២៨

១១

១៥១

១០២

១៧៩

១១៣

តូរ្យតន្ត្រី

១៤

១៧

៣១

សិល្បៈនាដសាស្រ្ត

២០

១២

០០

០០

២០

១២

សរុបរួម

 ៦៨៣