ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 
 

ចំនួននិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ ចាប់តាំងពិឆ្នាំ ១៩៨៩ ដល់ បច្ចុប្បន្ន

ឆ្នាំសិក្សា បុរាណវិទ្យា ស្ថាបត្យកម្ម សិល្បៈសូនរូប តូរ្យតន្រ្តី សិល្បៈនាដ្ឋសាស្រ្ត សរុប៥មហាវិទ្យាល័យ
សរុប ស្រី សរុប ស្រី សរុប ស្រី សរុប ស្រី សរុប ស្រី សរុប ស្រី
១៩៨៩​-១៩៩០                        
១៩៩០-១៩៩១                        
១៩៩១-១៩៩២                
១៩៩២-១៩៩៣                
១៩៩៣-១៩៩៤ ៣៥ ១០             ៣៩ ១០
១៩៩៤-១៩៩៥ ២៧ ១៣៦ ៣១     ១៤១ ៦៥
១៩៩៥-១៩៩៦ ៤៦ ១៦ ៥៧ ១១     ៧៣ ៦៤
១៩៩៦-១៩៩៧ ២៦ ៩៤ ១៩     ១០៥ ៥៤
១៩៩៧-១៩៩៨ ២៥ ៧៥     ៨៣ ៤៣
១៩៩៨-១៩៩៩ ២៤ ៣៩ ១០ ១៤     ៤៨ ៤៦
១៩៩៩-២០០០ ៣៥ ១១ ៣២ ១១ ១០     ៥៧ ៤៤
២០០០-២០០១ ១៨ ៣១ ១២     ៤០ ៣៣
២០០១-២០០២ ២៤ ៣៦ ១៣     ៤៦ ៤២
២០០២-២០០៣ ២៥ ១៤ ៣៣ ១៤ ៥៧ ១៦ ២៣ ១២ ១៧៩ ៧៥
២០០៣-២០០៤ ២៤ ១២ ២៦ ១៥ ៤៦ ២២ ១១៣ ៦០
២០០៤-២០០៥ ២៣ ១០ ៤១ ១៦ ៥៧ ១០ ១១៤ ៦៤
២០០៥-២០០៦ ២៥ ១៦ ៣២ ១៧ ៥៣ ២០ ១៧ ១៤ ១២០ ៨៦
២០០៦-២០០៧ ២៦ ១០ ៣៩ ១៨ ៣៣ ១២ ៩៧ ៦៥
២០០៧-២០០៨ ៣២ ១៤ ២៣ ១៩ ៤៣ ១០ ១១ ១១០ ៥៣
២០០៨-២០០៩ ២៥ ១៣ ៤៥ ២០ ៤១ ១១ ៩២ ៧៥
២០០៩-២០១០ ២២ ៥១ ២១ ២៨ ៨២ ៦៩
២០១០-២០១១ ២៣ ៤៧ ១៣ ២២ ១២ ១១២ ៣៤
២០១១-២០១២ ២៥ ១១ ៧៨ ១១ ៣៨ ១៤ ១៤ ១៦៣ ៤៣
២០១២-២០១៣ ៣៧ ១៥ ១៣២ ១៧ ៦២ ២៨ ១៤ ២៥១ ៧២
២០១៣-២០១៤ ៣៤ ១១ ១២១ ២៧ ៧៩ ៣៩ ១១ ២៥០ ៤៨
សរុបរួម ៥៨៦ ២១៦ ៨៥៤ ៦៦៧ ៦៦៧ ១៨០ ១២៤ ៧៦ ១០៦ ៣៧ ២៧៧ ១៣៦៧