ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 

 

អំពីនិស្សិត

បច្ចុប្បន្ន​មាន​និស្សិតចូល​រៀន​​នៅ​មហា​វិទ្យាល័យ​បុរាណវិទ្យា​រវាង​១៥ - ៣០​នាក់​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​ ហើយ​មាន​ថ្នាក់​រៀន​៤កម្រិតសិក្សា​ គឺ​ឆ្នាំ​ទី​១ដល់​ឆ្នាំ​ទី​៤។​  រីឯ​ថ្នាក់​អនុបណ្ឌិត​ រៀន​រយៈ​ពេល​ពីរ​ឆ្នាំ​ គឺ​ជំនាន់ទី​១ មាន​និស្សិត​ចំនួន​១៦​នាក់​។​

១. ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​

​​​​​​​​​​​២. ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត