ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 


អំពីនិស្សិត

ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាទី២

ឯកទេសតុបតែងលម្អនៃស្ថាបត្យកម្ម

ឯកទេសគំនូរសាគមនាគមន៌

ឯកទេសវិចិត្រកម្ម

ឯកទេសចម្លាក់

សរុបរួមសិស្សមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសូនរូបឆ្នាំសិក្សាទី២ចំនួន ១២៤នាក់ ក្្នុងនោះមាននារី៥៩នាក់

ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាទី៣

ឯកទេសតុបតែងលម្អនៃស្ថាបត្យកម្ម

ឯកទេសគំនូរសាគមនាគមន៌

ឯកទេសវិចិត្រកម្ម

ឯកទេសចម្លាក់

សរុបរួមសិស្សមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសូនរូបឆ្នាំសិក្សាទី២ចំនួន ៩៥នាក់ ក្្នុងនោះមាននារី៤៦នាក់

ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាទី៤

កទេសតុបតែងលម្អនៃស្ថាបត្យកម្ម

ឯកទេសគំនូរសាគមនាគមន៌

ឯកទេសវិចិត្រកម្ម

ឯកទេសចម្លាក់

សរុបរួមសិស្សមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសូនរូបឆ្នាំសិក្សាទី២ចំនួន ១០៣នាក់ ក្្នុងនោះមាននារី៥៧នាក់