ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 

 

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នជាត និង អន្តរជាតិ

មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសូនរូបមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូរបណ្តុះបណ្តាលដូចខាង ក្រោម÷
សហការណ៏ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៏ជាមួយក្រុម​អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​វិចិត្រករនៃប្រទេស Mexico (Tecquio )ក្នុងកាបង្កើតរោងជាងសិក្សាបោះពុម្ភ្ភ Print Making
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១១ មករហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។ ការសហការនេះ គឺគោលដៅនិងបញ្ចូលជំនាញនេះទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់មហាវិទ្យាល័យ ភាគីជាដៃគូរ បានឧបត្ថមនៅសម្ភារៈឧបទេសជាច្រើនដូចជា​ ៖ ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ភក្រដាស់ មានពីរប្រភេទ ​សម្ភារៈជា ប្រភេទគីមី និងលោហធាតុបោះពុម្ភ។ល។
មហាវិទ្យាល័យកំពុងរៀបចំធ្វើពង្រាងអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងវិទ្យាស្ថានវិចិត្រសិល្បៈ ជាតិ Mexico ចំនួនពីរក្នុងការធ្វើសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យ
សិល្បៈសូនរូប។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបានភាគីមិត្តបញ្ជូនសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកជំនាញPrint Makingមកបណ្តុះ បណ្តាលសាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិតនៃ
មហាវិទ្យាល័យជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងរយៈពេលពី ៤ សប្តាហ៍ទៅ ១២ សប្តាហ៍ ។ រហូតមកដល់ឆ្នាំ២០១៤​នេះមានសាស្ត្រាចារ្យ
Mexico មានចំនួន ១៣ រូប ៖

1. Francisco Castro Leñero
2. Fernando Aceves Humana
3. Nicolás Guzmán
4. Iraís Esparza
5. Carla Rippey
6. Saul Villa
7. Franco Aceves Humana
8. Javier Areán
9. Daniel Barrazza
10. Carlos Pez
11.Maribel González
12. Jonatan Velázquez
13. Daniel Flores

មហាវិទ្យាល័យបានចុះ MOU ជាមួយសាកលវិទ្យាល័យបារាំង Paris 8 ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១០ ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតសាស្រ្តាចារ្យទៅវិញទៅមក។ ភាគីជាមិត្តបានបញ្ជូនសាស្ត្រាចារ្យជំនាញមួយ នាក់ប្រចាំឆ្នាំរយៈពេលពី៤ទៅ៨សប្តាហ៏មកបង្រៀនមុខវិជ្ជាដូចជា៖ ប្រវត្តិសិល្បៈសាកល វិចិត្រកម្ម សហសម័យ សិល្បៈបង្គំ  ។ មហាវិទ្យាល័យកំពុងពិនិត្យនិងពង្រាង MOU ជាមួយស្ថាប័ននានាដើម្បីធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយមានដូចជា ៖