ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 


 

និស្សិតនៅក្នុងឆ្នាំនិមួយៗឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥

មហាវិទ្យាល័យតូរ្យតន្ត្រីមានកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតចាប់ពីថ្នាក់ឆ្នាំទី២រហូតដល់ថ្នាក់ឆ្នាំទី៤លើឯកទេសចំនួនប្រាំសំខាន់ដូចជា៖

ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥ មាននិស្សិតចំនួនសរុបចំនួន៤៨នាក់ (ស្ត្រី១៤នាក់)។ ក្នុងនោះមាន៖

គណៈកម្មការនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យតូរ្យ