ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 
 

 


អំពីមន្រ្តីបណ្ណារក្សនៅក្នុងបណ្ណាល័យ

មន្ត្រីបណ្ណាល័យសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈមានចំនួន ០៧នាក់ មន្ត្រីពេញសិទ្ធ ០៥នាក់ និងមន្ត្រីពលករ អណ្តែត ០២នាក់ ។ ដែលបានបែងចែកភារកិច្ចដូចខាងក្រោមៈ

១. ប្រធានទទួលបន្ទុករួម និងផ្នែករដ្ឋបាល។
២. អនុប្រធានមួយរូប ទទួលខុសត្រូវផ្នែកការអាន ខ្ចី និងរៀបចំសៀវភៅ រើសសៀវភៅដែលរហែកទាំងអស់ទុក សំរាប់ជួសជុលដែលមាន
សមាជិកពីរនាក់ ។
៣. អនុប្រធានមួយរូប ទទូលខុសត្រូវផ្នែកបច្ចេកទេស Cataloque និងជួសជុលសៀវភៅ ដែលមានសមាជិកមួយនាក់។
៤. អនុប្រធានមួយរូប ទទូលខុសត្រូវផ្នែកបច្ចេកទេសពត៌មានវិទ្យាទាំងផ្នែក Catalogue និង Internet មានសមាជិក ពីររូប មួយរូបផ្នែកអនាម័យ ។