ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 

 

អំពីមហាវិទ្យាល័យ

មហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្ម និងនគរោបនីយវិទ្យាគឺជាអង្គភាពមួយចំណុះឲ្យសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ។ មហាវិទ្យាល័យបណ្តុះបណ្តាលត្រឹម
កម្រឹតបរិញ្ញាបត្រលើវិស័យស្ថាបត្យកម្ម។​ ការសិក្សានៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនេះមានរយៈពេល៤ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការ បណ្តុះបណ្តាលនៅថ្នាក់មូល
ដ្ឋាន១ឆ្នាំរួចមក។ មហាវិទ្យាល័យមានសាស្ត្រាចារ្យជំនាញជាតិ និងអន្តរជាតិជាច្រើនដែលកំពុងបម្រើការងារបណ្តុះបណ្តាលប្រកបដោយគុណភាព។

ចក្ខុវិស័យ

មហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មនិង​នគរោបនីយវិទ្យា នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ គឺជាស្ថាប័នអប់រំដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនិងឈានមុខ
គេលើវិស័យស្ថាបត្យកម្មនិង​នគរោបនីយ​វិទ្យានៅកម្ពុជា ដោយផ្តោតទៅលើការបង្រៀន ការរៀនសូត្រ ព្រមទាំងការស្រាវជ្រាវដើម្បីឈានទៅរកការអភិរក្ស
និងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏មាននិរន្តរភាពចំពោះប្រទេស​ ក៏ដូចជាការចែករំលែកចំណេះដឹងទៅកាន់សង្គមជាតិទាំងមូល។

គោលបំណង

បេសកកម្ម

យុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការទាក់ទាញនិស្សិត

យុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការពង្រឹងនូវគុណភាពអប់រំ