ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 
 
សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈជាគ្រឹះស្ថានសិក្សារបស់រដ្ឋដ៏ចំណាស់ជាងគេដែលមានសាស្រ្តាចារ្យជាតិ និង អន្តរជាតិដែលមានបទពិសោធន៌ និង
សមត្ថភាពខ្ពស់ប្រកបដោយវិជ្ជាជិវៈ។ សាកលវិទ្យាល័យនេះបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សលើវិស័យវប្បធម៌ សិល្បៈពោលគឺបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតឲ្យ
ក្លាយជា ស្ថាបត្យករ,​ សិល្បៈករ និង បុរាណវិទូ។

មហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យា

មហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មនិងនគរោបនីយវិទ្យា

មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសូនរូប

មហាវិទ្យាល័យតូរ្យតន្រ្តី

មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនាដសាស្រ្ត