ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 
 

 

 

អាស័យដ្ឋាន

អគារលេខ៧២ ផ្លួវកាច់ជ្រុងព្រះអង្គយុគន្ធរ (លេខ១៩) និង ផ្លូវមគ្គវ័ន (លេខ១៧៨) សង្កាត់ជ័យជំនៈ ខណ័្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរសព្ទ័លេខ៖(៨៥៥) ២៣ ៩៨៦ ៤១៧
អុីមេល៖ rufa@camnet.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

អំពីការិយាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
ទស្សនវិស័យ
បេសសកកម្ម
ភារកិច្ចនិងតួនាទី
សកម្មភាព

អសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង
លោក ញាណ សុជាតិ
នាយក
ទូរសព្ទ ៖ (៨៥៥) ៧០​ ៩៨៨ ៦៦៦
អ៊ីម៉ែល ៖ rufa@camnet.com.kh or nsocheat@gmail.com
អសយដ្ឋាន ៖ អគារលេខ៧២ ផ្លួវកាច់ជ្រុងព្រះអង្គយុគន្ធរ (លេខ១៩) និង ផ្លូវមគ្គវ័ន (លេខ១៧៨) សង្កាត់ជ័យជំនៈ ខណ័្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ