ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 
 

 

 

ក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិត្រសិល្បៈ
http://www.mcfa.gov.kh

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា
http://www.moeys.kh

UNESCO OFFICE IN PHNOM PENH
http://www.unesco.org/new/en/phnompenh/home

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា
http://apsaraauthority.gov.kh

អាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារ
http://www.preahvihearauthority.gov.kh

សារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញ
https://www.cambodiamuseum.info

សារមន្ទីរជាតិអង្គរ
http://www.angkornationalmuseum.com

យសោធរ
http://www.yosothor.org