ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 

 

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយជាតិ និង អន្តរជាតិ

មហាវិទ្យាល័យក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ សាកលវិទ្យាល័យនានាលើសកលលោក អង្គការជាតិ អន្តរជាតិ និងក្រុមហ៊ុនឯកជន។ តាមរយៈដៃ
គូរសហប្រតិបត្តិការទាំងអស់នេះ យើងបានបញ្ជូននិសិ្សតឲ្យទៅកម្មសិក្សា ចូលរួមប្រកួតប្រជែងស្នាដៃ រៀបចំសិក្ខាសាលារួមគ្នា និងហាត់ការធ្វើយ៉ាង
ណាពង្រីកសមត្ថភាពរវាងចំណេះដឹង និងចំណេះធ្វើដល់និស្សិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ឡើង។

ល.រ
ឈ្មោះសាកលវិទ្យាល័យជាដៃគូ
ប្រទេស តាំងពីឆ្នាំ  
សាកលវិទ្យាល័យ ជូឡាឡងកន ថៃ ២០០១
សាកលវិទ្យាល័យ សិល្បៈកន ថៃ ២០០៤
សាកលវិទ្យាល័យ ឈៀងម៉ៃ ថៃ ២០០៤
សាកលវិទ្យាល័យ ណាហ្សាន់ ជប៉ុន ២០០៤
សាកលវិទ្យាល័យ សូហ្វីយ៉ា ជប៉ុន ២០០៤
សេវាអភិវឌ្ឍន៍អាល្លឺម៉ង់ អាល្លឺម៉ង់ ២០០៥
រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា កម្ពុជា ២០០៥
ក្រុមរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដើម្បីថែរក្សាអង្គរ ជប៉ុន ២០០៥
សាលាជាតិជាន់ខ្ពស់ស្ថាបត្យកម្មប៉ារីស ប៊ែលវីល បារំាង ២០១៤