ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 

 

និស្សិតក្នុងឆ្នាំនីមួយៗ នៃមហាវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្ម និងនគរោបនីយវិទ្យា

ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨-២០១៩ មានចំនួននិស្សិត ១១០៣ នាក់ក្នុងនោះនិស្សិតស្រី ចំនួន ៣៤២ នាក់ ។

 

និស្សិតឆ្នាំទី ២ មានចំនួនសរុប ៣៦១ នាក់ ក្នុងនោះនិស្សិត ស្រី ១២៨ នាក់

និស្សិតឆ្នាំទី ៣ មានចំនួនសរុប ៣៣១នាក់ ក្នុងនោះនិស្សិត ស្រី ១០៥ នាក់

និស្សិតឆ្នាំទី ៤ មានចំនួនសរុប ២៣២នាក់ ក្នុងនោះនិស្សិត ស្រី ៦៨ នាក់

និស្សិតឆ្នាំទី ៥ មានចំនួនសរុប ១៧៩នាក់ ក្នុងនោះនិស្សិត ស្រី ៤១ នាក់

ឱកាសទទួលបានការងារក្រោយពីនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល៥ឆ្នាំ និស្សិតទាំងនោះអាចៈ