ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 
  • ការបែងចែកឯកទេស

 

 

ថ្នាក់ដឹកនាំមហាវិទ្យាល័យតូរ្យតន្ត្រី


បណ្ឌិត ហង្ស រិទ្ធីរ៉ាវុធ               Dr. Hang Rithyravuth
ព្រឹទ្ធបុរសស្តីទី                         Acting Dean
ទទួលខុសត្រូវរួម                     Overall responsibility
Mobile: (855)17789015, (855)16881719
Email: hangrithyravuth@yahoo.com, hangravuth1967@gmail.com

លោក ប៉ែន សំអុល                    Mr. Pen Samol              
ព្រឹទ្ធបុរសរង                              Vice Dean
ទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេស           In charge of foreign affairs
Mobile: (855)12813563
Email: pensamol@yahoo.com, www.pensamol-blogspot.com

កញ្ញា ម៉ៅ ឡេណា                          Miss. Mao Lena
ព្រឹទ្ធបុរសរង                                  Vice Dean
ទទួលបន្ទុកការងារសិក្សាអប់រំ             In charge of education
Mobile: (855)012619642, (855)98518424
Facebook : Mao Lena

លោក ច័ន្ទ វិត្ថារ៉ូ                            Mr. Chan Vitharo
ព្រឹទ្ធបុរសរង                                 Vice Dean
ទទួលបន្ទុកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សា       In charge of Curriculum development
Mobile: (855)17517870
Email: chanvitharo@gmail.com

លោក កែវ សុភី                   Mr. Keo Sophy
ព្រឹទ្ធបុរសរង                         Vice Dean
ទទួលបន្ទុកកិច្ចការរដ្ឋបាល      In charge of administration
Mobile: (855)12608064
Email: sophy12345@gmail.com