ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 

 

កម្មវិធីសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យតូរ្យតន្ត្រី

កម្មវិធីសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យតូរ្យតន្ត្រីមានបួនឆ្នាំសិក្សាគឺ៖​

១. ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន(ឆ្នាំទី១)និស្សិតទាំងអស់ទទួលការបណ្តុះបណ្តាលលើមុខវិជ្ជាមូលដ្ឋានចំនួនប្រាំវិស័យគឺ ៖

 ២. ថ្នាក់ឆ្នាំទីពីរ និងទីបី និស្សិតទាំងអស់ទទួលបាននូវការពង្រឹងចំណេះដឹងទាំងឯកទេស ទាំង ទ្រឹស្តី ដើម្បីបង្កើននូវសមត្ថភាពប្រគំតន្ត្រី ច្រៀង និពន្ធតន្ត្រី បញ្ជាវង់ភ្លេង ក៏ដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវ តន្ត្រី ដែលជាទុនសម្រាប់ការប្រឡងបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រនាឆ្នាំបន្ទាប់។

៣. ថ្នាក់ឆ្នាំទីបួន(ថ្នាក់បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ) និស្សិតទទួលការណែនាំជាពិសេសដោយសង្កត់ធ្ងន់ លើការបង្កើតសា្នដៃ ការបង្ហាញសម្ថភាពតាមរយៈការប្រគំ ច្រៀង បញ្ជាវង់ភ្លេង ក៏ដូចជាការសិក្សាស្រាវស្រាវជ្រាវចងក្រងឯកសារ សម្រាប់ឡើងបង្ហាញស្នាដៃ និងការពារសារណានៅក្នុងពិធីប្រឡងបញ្ចប់ បរិញ្ញាបត្រនាបំណាច់ឆ្នាំសិក្សានិមួយៗ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាមុខវិជ្ជាតាមឆ្នាំនិមួយៗ៖

លេខកូដមុខវិជ្ជាឆ្នាំទី២

លេខកូដ (CODE)

លេខកូដមុខវិជ្ជាឆ្នាំទី៣ លេខកូដ (CODE)
១.ឯកទេស*    
២.អក្សរភ្លេង  
៣.វិភាគតន្ត្រី 
៤.ជាតិពន្ទុតន្ត្រីវិទ្យា
៥.អាម៉ូនី 
៦.ប៉ូលីហ្វូនី
៧.ប្រវត្តិតន្ត្រីបស្ចឹមប្រទេស
៨.កំណាព្យ(សម្រាប់អ្នកចម្រៀង)
៩.ចរឹតឧបករណ៍តន្ត្រី
១០.អានបញ្ជារ៉េខា     
១២.ព្យាណូតម្រូវ/ព្យាណូអម 
១៣.មុខវិជ្ជាជ្រើសរើស**
១៤.ភាសាអង់គ្លេស    
១៥.ប្រគំ

1. MUSIC201
2 .MUSIC216
3. MUSIC205
4. MUSIC204
5. MUSIC206
6. MUSIC207
7. MUSIC202
8. MUSIC218
9. MUSIC219
11. MUSIC213
12. MUSIC214
13. MUSIC210
14. MUSIC221
១.ឯកទេស*    
២.អក្សរភ្លេង  
៣.វិភាគតន្ត្រី 
៤.ជាតិពន្ទុតន្ត្រីវិទ្យា
៥.អាម៉ូនី 
៦.ប៉ូលីហ្វូនី
៧.ប្រវត្តិតន្ត្រីបស្ចឹមប្រទេស
៨.តន្ត្រីបុរាណ    
៩.បញ្ជាវង់ភ្លេង
១០.​ព្យាណូតម្រូវ/ព្យាណូអម
១១.​ មុខវិជ្ជាជ្រើសរើស
     
1. MUSIC301
2. MUSIC316
3. MUSIC305
4.MUSIC304
5.MUSIC306
6.MUSIC307
7. MUSIC302
8. MUSIC303
9.MUSIC311
10. MUSIC314
11. MUSIC315
លេខកូដមុខវិជ្ជាឆ្នាំទី៤

លេខកូដ (CODE)

   

១.ឯកទេស* 
២. គ្រប់គ្រងសិល្បៈ
៣.សោភណ្ឌតន្ត្រី  
៤.ប្រគំវង់តូច      
៥.ប្រគ ំOrchestra
៦.វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ
៧.ស្រាវជ្រាវ (ឯកទេសតន្ត្រីវិទ្យា)
៨.ប្រគំប្រឡងបញ្ចប់  
៩.សារណា (ឯកទេសតន្ត្រីវិទ្យា)

1. MUSIC401
2. MUSIC409
3.MUSIC408
4.MUSIC422
5. MUSIC421
6.MUSIC420
7. MUSIC424
8. MUSIC425
9. MUSIC426