ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 

 

លទ្ទផលដែលសម្រេចបាន

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៨៨មក មហាវិទ្យាល័យតូរ្យតន្ត្រី បាននិងកំពុងបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតចំនួន១៦ជំនាន់។ ក្នុងនោះមានចំនួន១៣ជំនាន់ហើយដែល
បានប្រឡងបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រតូរ្យតន្ត្រី មានឯកទេសដូចខាងក្រោម ៖

សរុបចំនួន១០៧ នាក់ (ស្រ្តី៣៦)

និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាទាំងអស់ សុទ្ធតែទទួលបានការងារទាំងក្នុងក្រសួងស្ថាប័ន ជាតិ អង្គការក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាល ក៏ដូចវិស័យឯកជនផងដែរ ដែលស្ទើរតែទាំងអស់សុទ្ធតែបានយក ជំនាញតូរ្យតន្ត្រីទៅប្រកបមុខរបរវិជា្ជជីវៈ តាមសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនដែលគួរជាទីមោទនៈ។ ដោយឡែកក្នុងឆ្នាំ
សិក្សា២០១៤-២០១៥នេះនឹងមាននិស្សិតប្រឡងបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី១៤ សរុបចំនួន១៥នាក់ (ស្ត្រី០៤)ដែលមានឯកទេសដូចខាងក្រោម ៖