ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 
 

 

 

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ជា​មួយ​ស្ថាប័ន​ជាតិ និង ​អន្តរជាតិ​

មហាវិទ្យា​ល័យ​បុរាណ​វិទ្យា​បាន​សហការជាមួយ​ស្ថាប័ន​ជាតិ​ និង​អន្ត​រជាតិ​ផ្សេងៗ​មួយ​ចំនួន​ដើម្បី​ជួយ​បណ្តុះបណ្តាល​និស្សិត​ឲ្យ​កាន់​តែ​មាន​ចំណេះ​ដឹង​ល្អប្រសើរ​ឡើង​៖​