ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 

 

អំពីកម្មវិធីសិក្សា

លេខកូដមុខវិជ្ជាឆ្នាំទី២ (Year II)
១. ដឹកនាំរឿង (Directing) = CHORA 231
២. សម្តែង  (Acting)

= CHORA 232

៣.ពាក្យសម្តី      (Speech) = CHORA 233  
៤. ប្រវត្តិល្ខោន (History of Drama) = CHORA 216
៥. ប្រវត្តិរបាំ (History of Dance) = CHORA 217
៦.​ តែងកំណាព្យ (Poem Writing) = CHORA 223
៧. អក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ (Khmer Literature) = CHORA 218  
៨. អក្សរសិល្ប៍បស្ចិមប្រទេស    (Western Literature) = CHORA 219  
៩. ភាសាអង់គ្លេស (English Language) = CHORA 224  
១០. តម្លើងស្នាដៃ (Performing)

= CHORA 237  

លេខកូដមុខវិជ្ជាឆ្នាំទី៣ (Year III)
១. ដឹកនាំរឿង (Directing) = CHORA 231
២. សម្តែង  (Acting)

= CHORA 232

៣. ប្រវត្តិសិល្បៈ (History of Art)            = CHORA 314
៤. ប្រវត្តិអ្នកនិពន្ធរឿងល្ខោន (History of Dance) = CHORA 217
៥.​ រិះគន់ស្នាដៃលើឆាក (Performing Critic)

= CHORA 338  

៦.​តែងកំនាព្យ (Poem Writing) = CHORA 223
៧. តុបតែងឆាក (Stage Design)

= CHORA 336  

៨. ភ្លើងបំភ្លឺឆាក (Lighting) = CHORA 335  
៩. ភាសាអង់គ្លេស        (English Language) = CHORA 224  
១០. គ្រប់គ្រងស្នាដៃលើឆាក (Stage Management)

= CHORA 339

១១. តម្លើងស្នាដៃ (Performing) = CHORA 337
លេខកូដមុខវិជ្ជាឆ្នាំទី៤ (Year IV)
១. ដឹកនាំរឿង (Directing) = CHORA 231
២. សម្តែង  (Acting) = CHORA 232
៣. ទស្សនវិជ្ជា (Philosophy)   

= CHORA 411  

៤. ចិត្តវិជ្ជា (Psychology)    = CHORA 412  
៥. រិះគន់ស្នាដៃលើឆាក (Performing Critic) = CHORA 438  
៦. សោភ័ណវិជ្ជា (Esthetic)

= CHORA 413

៧. សម្លៀកបំពាក់-ផាត់មុខ       (Costume and Make-up)

= CHORA 434  

៨. សារណា         (Thesis) = CHORA 421  
៩. និពន្ធរឿងល្ខោន (Playwriting)    = CHORA 422
១០. គ្រប់គ្រងស្នាដៃលើឆាក (Stage Management) = CHORA 339
១១. តម្លើងស្នាដៃ  (Performing) = CHORA 337