ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 

 

និស្សិតមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនាសាស្រ្ត ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០១៩

និស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំទី ៤

ចំនួន​និស្សិតសរុប ១៨ នាក់ ក្នុងនោះ នារី០៦នាក់

និស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំទី ៣

ចំនួន​និស្សិតសរុប ១៥ នាក់ ក្នុងនោះ នារី១០នាក់

និស្សិតថ្នាក់ឆ្នាំទី ២

ចំនួននិស្សិតសរុប ចំនួន​២៧ នាក់ នារី១៣ នាក់