ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 

 

លទ្ធផលដែលសម្រេចបាន

និស្សិតដែលបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ (១៩៩៩-២០១៩)

ក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈនាដសាស្រ្ត និស្សិត​ទាំងអស់ បានដាក់ពាក្យចូលបម្រើការងារនៅតាមបណ្តាស្ថាប័ននានា។ ក្នុងនោះមួយចំនួនធំបានចូល បម្រើការងារ៖