ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 

 

ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់មហាវិទ្យាល័យ

ល.រ

គោត្តនាម និងនាម

តួនាទី

ភារកិច្ច

លោក ក្រូច សាមឿន

ព្រឹទ្ធបុរសស្តីទី

ទទួលបន្ទុករួម

លោកស្រី សំ សត្យា

ព្រឹទ្ធបុរសរង

ទទួលបន្ទុករដ្ឋបាល គ្រប់គ្រាន់សម្ភារៈបរិក្ខារ និងផ្នែកបច្ចេកទេសរបាំ

លោក អោក ប៊ុនធឿន

ព្រឹទ្ធបុរសរង

ទទួលបន្ទុក ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ភាពយន្ត ល្ខោន សៀក ការងារបច្ចេកទេសសិល្បៈទស្សនីយទូទៅ

លោក អន បញ្ញា

ព្រឹទ្ធបុរសរង

ទទួលបន្ទុកកម្មវិធីសិក្សា ប្រាក់ម៉ោងបន្ថែម កិច្ចការនិស្សិត

លោក ឈុន វណ្ណា

ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបា

ទទួលបន្ទុកការងាររដ្ឋបាល

កញ្ញា ជុំវណ្ណ សូដាជីវី

ប្រធានការិយាល័យសិក្សា

ទទួលបន្ទុកម្មវិធីសិក្សា