ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 

 

អំពីសាស្រ្តាចារ្យ

មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសូនរូប  មានព្រឹទ្ធបុរសដឹកនាំចំនួនមួយរូប  ព្រឹទ្ធបុរសរងចំនួនបីរូប មន្រ្តីចំនួនប្រាំរូប សាស្រ្តាចារ្យក្នុងចំនួនម្ភៃពីររូប​
សាស្រ្តាចារ្យក្រៅចំនួនដប់ប្រាំមួយរូប និងពលករចំនួន មួយរូប។