ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 


 

 

ថ្នាក់ដឹកនាំមហាវិទ្យាល័យ

មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសូនរូប  មានព្រឹទ្ធបុរសដឹកនាំចំនួនមួយរូប  ព្រឹទ្ធបុរសរងចំនួនបីរូប មន្រ្តីចំនួនប្រាំរូប សាស្រ្តាចារ្យក្នុងចំនួនម្ភៃពីររូប​
សាស្រ្តាចារ្យក្រៅចំនួនដប់ប្រាំមួយរូប និងពលករចំនួន មួយរូប។


លោក សូ ចិន្តា
ព្រឹទ្ធបុរស
សញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឯកទេស តុបតែងលម្អ
ឆ្នាំ ១៩៩៤ នៅ បណ្ឌិតសភា
វិចិត្រសិល្បៈ ប្រទេស ប៊ុលហ្គារី

លោក សឿង វណ្ណារ៉ា
ព្រឹទ្ធបុរសរង
សញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឯកទេស វិចិត្រកម្ម
ឆ្នាំ១៩៩៥ នៅប្រទេស ប៉ូឡូញ

លោក សុផុន សំខាន់
ព្រឹទ្ធបុរសរង
សញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឯកទេស ប្លង់និងរចនា
ឆ្នាំ ២០១៦ នៅ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិច
លោក ប៉ែន ស៊ឹង
ព្រឹទ្ធបុរសរង
សញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឯកទេស ប្លង់និងរចនា
ឆ្នាំ ២០១៧ នៅ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិច