ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការ | ទំនាក់ទំនង | ភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយផ្សេងៗ
 

 

 

លទ្ធផលដែលសម្រេចបាននិងផែនការទៅអនាគត

ចាប់តាំងពីការបង្កើតមហាវិទ្យាល័យឡើងវិញក្រោយថ្ងៃរំដោះ ៧ មករា ១៩៧៩ ក្នុងឆ្នាំ១៩៨៩ ការបណ្តុះបណ្តាលមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់។ នារយៈពេលចាប់ផ្តើមបើកយើងមានតែ២
ឯកទេសឲ្យនិសិ្សតចូលសិក្សាគឺ វិចិត្រកម្មនិងចម្លាក់។ នាឆ្នាំ ១៩៩៤ យើងបានចាប់់បើកមុខវិជ្ជា
តុបតែងលម្អបន្ថែមមួយទៀតនិងឆ្នាំ ​២០០៤ មហាវិទ្យាល័យបានបើកមុខវិជ្ជាថ្មីមួយទៀតគឺគំនូរ
សាគមនាគមន៍ឲ្យនិសិ្សតបានចូលសិក្សា។ ជាលទ្ធផលដ៏គួរឲ្យចាប់់អារម្មណ៍គឺពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ
កំណើននិសិ្សតចុះ ឈ្មោះចូលរៀនកាន់តែមានចំនួនច្រើនជាពិសេសលើឯកទេសតុបតែងលម្អនៃ
ស្ថាបត្យកម្ម។

ផែនការនៃមហាវិទ្យាល័សិល្បៈសូនរូប

មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសូនរូបមានផែនការសមស្របមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏មហាវិទ្យាល័យដូចខាងក្រោម÷